ตัวอย่างผลงานเว็บไซต์
 www.salayacadet.com
 www.elesec.com
 www.kalasinpae.com
 www.tescoair2010.co.th
 www.tanmath.com
 www.de2idea.co.th
 www.learning-th.com
 www.learning-moodle.com

 www.game-design-studio.com
 www.animation-cartoon.com
 www.elearning.sipa.or.th
 www.kmmedia.excise.go.th

 www.deposit.fpo.go.th/moodle
 thaircy.redcross.or.th/e-learning
 www.training-project.com
 www.de2idea.net
 khunchaikhom-mushrooms.com
 gamedeveloper.network
 suregroupcenter.com
 chawankorn-economics.com